Οι Αρχές και Αξίες μας

Συμμόρφωση

Κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασής μας μαζί σας θα ζητήσουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται από οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία ή κανονισμό για την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς. Είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο να τηρούμε πολιτική καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και προστασίας δεδομένων και οι διαδικασίες που προβλέπονται από αυτήν εφαρμόζονται χωρίς καμία εξαίρεση. Εποπτευόμαστε και ρυθμιζόμαστε από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και τηρούμε τους κανόνες συμπεριφοράς που επιβάλλονται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς που εφαρμόζονται στο νομικό επάγγελμα στην Κύπρο.